A A A A A
Ngeche 27
3
Kidi pek to kuoyo bende pek, to chandruok ma ngʼat mofuwo kelo pek moloyo gik moko ariyogo.
Luo Bible 2020