A A A A A
Ngeche 27
2
We ngʼat moro ema opaki, to ok dhogi iwuon; ngʼato machielo, to ok lewi iwuon.
Luo Bible 2020