A A A A A
Ngeche 21
4
Wangʼ teko, chuny mar sunga kod taya mar jo-mahundu, gin richo!
Luo Bible 2020