A A A A A
Ngeche 21
14
Mich mochiw lingʼ-lingʼ kweyo mirima to asoya mopandi ei law jiwo mirima maduongʼ.
Luo Bible 2020