A A A A A
Wuok 31
15
Kuom ndalo auchiel nyaka uti, to odiechiengʼ mar abiriyo en Sabato mar yweyo ma en chiengʼ maler ni Jehova Nyasaye. Ngʼato angʼata ma otimo tich moro amora chiengʼ Sabato nyaka negi.
Luo Bible 2020