A A A A A
Wuok 17
1
Oganda jo-Israel duto nochako wuoth kawuok e thim mar Sin, ka giwuotho ka gi kacha mana kaka Jehova Nyasaye nochikogi. Ne gibworo Refidim, to ne onge pi mane ji nyalo modho.
2
Kuom mano negidhawo gi Musa kagiwacho niya, “Miwa pi wamodhi.” To Musa nodwokogi niya “En angʼo momiyo udhawo koda? En angʼo momiyo uketo Jehova Nyasaye e tem?”
3
To kata kamano ji ne riyo mar pi oloyo kanyo, kendo ji nongʼur ni Musa. Negiwachone niya, “En angʼo momiyo nigolowa Misri mondo nyithindwa kaachiel gi jambwa otho?”
Luo Bible 2020