A A A A A
Wuok 11
1
Noyudo ka Jehova Nyasaye osewacho ne Musa niya, “Pod abiro kelo masira achiel kuom Farao gi jo-Misri. Bangʼ masirano, obiro weyou mondo uwuog kae udhi, to ka otimo kamano, to obiro mana riembou chutho.
2
Nyis oganda ni chwo kaachiel gi mon mondo omi jobathgi gik molos gi fedha kod dhahabu.”
3
(Jehova Nyasaye nomiyo jo-Misri otimo ngʼwono ne jo-Israel, kendo Musa owuon nomi luor gi jodong Farao e piny Misri kaachiel gi jo-Misri.)
Luo Bible 2020