A A A A A
Zaburi 24
9
Tingʼuru lodiu malo, yaye un dhorangeye; tingʼ-giuru malo, un dhorangeye machon, mondo Ruodh duongʼ odonji.
Luo Bible 2020