A A A A A
Zaburi 24
7
tingʼuru lodiu malo, yaye dhorangeye; tingʼreuru malo, yaye rangeye machon, mondo Ruodh duongʼ odonji.
Luo Bible 2020