A A A A A
Zaburi 24
10
Ruodh duongʼni en ngʼa? Jehova Nyasaye Maratego, En e Ruodh Duongʼ. Sela
Luo Bible 2020