A A A A A
2 Ruodhi 6
4
Kuom mano nodhi kodgi. Negidhi Jordan ma gichako tongʼo yien.
Luo Bible 2020