A A A A A
1 Johana 5
15
To ka wangʼeyo ni owinjowa kwakwaye gimoro, to wangʼeyo ni waseyudo gima wakwayono.
Luo Bible 2020

15
To ka wang’eyo ni pile owinjo kwayowa kamano, to wang’eyo bende ni ose mana miyowa gik ma wakwayo.
Luo Bible 2015