A A A A A
2 Korintho 6
10
wakuyo, to wasiko wamor amora, wadhier, to wamiyo ji mathoth bedo jo-mwandu, wanenore ka gima waonge gimoro, to kare wan ema wan gi gik moko duto.
Luo Bible 2020

10
Kata obedo ni wan gi kuyo maduong’, to wamor pile, kendo kata obedo ni wan kaka jochan, to wamiyo ji mathoth mwandu. Bende wan kaka joma onge gimoro, to kara wan gi gik moko duto.
Luo Bible 2015