A A A A A
2 Korintho 12
2
Angʼeyo ja-Kristo moro mane oyudhi moter e polo mar adek, higni apar gangʼwen mokadho. Akia kata notere kuno e ringruok kata nodhi gi chunye, to Nyasaye ema ongʼeyo.
Luo Bible 2020

2
Ang’eyo ja-Kristo moro mane oter e polo mar adek, higni apar gang’wen mokadho. (Ok ang’eyo ka ringre ema ne oter kuno, kata ne oneno mana fweny.)
Luo Bible 2015