A A A A A
1 Korintho 7
35
Awacho wechegi mondo uyud konyruok kuomgi, to ok mondo aketnu chik manyaka uluw. Adwaro ni udagi e yo maber, ka chiwruoku ni Ruoth ok opogore.
Luo Bible 2020

35
Awachonu wechegi nimar adwaro konyou. Ok atem ketonu chik matek, to adwaro mana ni mondo utim gik mabeyo kendo mowinjore, kutiyo ni Ruoth gi chunyu achiel ma ok uparo gima chielo.
Luo Bible 2015