A A A A A
1 Korintho 7
28
To ka ikendo, to ok itimo richo; kata ka nyako okendi bende ok otimo richo. To joma okendo gi mokendi biro neno chandruok mathoth e ngimani, to adwaro ni akonyu mondo kik une chandruokni.
Luo Bible 2020

28
To kata kamano, ka ikendo to ok iketho, kendo nyako bende ka okendi, to ok oketho. To joma kamago none masira e pinyni, kendo daher resou kuom mano.
Luo Bible 2015