A A A A A
1 Korintho 1
23
to wan wayalo Kristo mane ogur, ma en kidi machwanyo jo-Yahudi kendo en fuwo ni joma ok jo-Yahudi.
Luo Bible 2020

23
Wan to walando wach Kristo mane ogur e msalaba. En wach ma chwanyo chuny jo-Yahudi, to joma ok jo-Yahudi to kwane ka wach mofuwo.
Luo Bible 2015