A A A A A
Luka 13
26
“Eka ubiro wacho ni, ‘Ne wachiemo kendo metho kodi, bende ne ipuonjoe yorewa mag dala.’
Luo Bible 2020

26
Eka nuchak wacho niya, ‘Ne wachiemo kendo wametho kodi, kendo ne ipuonjo e miechwa.’
Luo Bible 2015