A A A A A
Mariko 3
35
Ngʼato angʼata matimo dwaro Nyasaye e owadwa gi nyaminwa kod minwa.”
Luo Bible 2020

35
Ng’ato ang’ata ma timo gima Nyasaye dwaro e owadwa gi nyamera kod mama.”
Luo Bible 2015