A A A A A
Mariko 3
31
Bangʼeno min Yesu gi owetene nobiro ire. Negioro ngʼato mondo oluongnegi Yesu ka gin to gidongʼ gioko.
Luo Bible 2020

31
Bang’e min Yesu kod owete Yesu ne jobiro. Ne gichung’ oko e dhoot, mi gioro wach mondo oluongnigi Yesu.
Luo Bible 2015