A A A A A
Mariko 3
2
Ji moko ne orito Yesu kanyo ka gidwaro yo ma digiyudgo ketho kuome. Kuom mano ne girange ahinya mondo gine ka dochang ngʼatno chiengʼ Sabato.
Luo Bible 2020

2
Ji moko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho Chik. Kuom mano ne girange ahinya mondo gine ane ka onyalo chango ng’atno chieng’ Sabato.
Luo Bible 2015