A A A A A
Mariko 3
17
Jakobo wuod Zebedi gi owadgi ma Johana (mane iluongo ni Boanerges, tiende ni yawuot Mor Polo);
Luo Bible 2020

17
gi Jakobo kod Johana ma yawuot Zebedi, (mane ochako ni Boanerges, tiende ni, jomrima)
Luo Bible 2015