A A A A A
Mariko 3
14
Ne oyiero ji apar gariyo, mane oketo tenge kaka joote, mondo gibed kode eka mondo oorgi gidhi giyal Injili
Luo Bible 2020

14
mi oyiero apar gariyo kuomgi mondo obed kode, kendo odok jootene ma lando Wach Maber,
Luo Bible 2015