A A A A A
1 Johana 5
9
Wayie gi nend dhano, to nend Nyasaye ema duongʼ moloyo nikech en neno ma Nyasaye owuon osewacho kuom Wuode.
Luo Bible 2020

9
Ka wanyalo yie ni weche ma dhano wacho gin adier, to nyaka wayie gima Nyasaye wacho moloyo, kendo Nyasaye owuon osenyisowa ni gima owacho kuom Wuode en adier.
Luo Bible 2015