A A A A A
1 Johana 5
8
Roho gi pi kod remo, kendo jonenogi winjore kuom wachni.
Luo Bible 2020

8
gin Roho gi pi kod remo, kendo gik moko adekgo nyiso mana gimoro achiel.
Luo Bible 2015