A A A A A
1 Johana 5
7
Nimar nitie joneno adek, ma gin:
Luo Bible 2020

7
Nitie gik moko adek manyiso ni mano en adier:
Luo Bible 2015