A A A A A
1 Johana 5
5
En ngʼa moloyo piny? Mana ngʼat moyie ni Yesu en Wuod Nyasaye.
Luo Bible 2020

5
Ere ng’ama oloyo piny? Ng’ama oloyo piny en mana ng’ama oyie ni Yesu Kristo en Wuod Nyasaye.
Luo Bible 2015