A A A A A
1 Johana 5
4
nikech ngʼat ma Nyasaye onywolo loyo piny. Loch ma waloyogo piny en yie.
Luo Bible 2020

4
nikech nyithind Nyasaye duto loyo piny. Yie ma wan-go kuom Nyasaye ema oseloyo piny.
Luo Bible 2015