A A A A A
1 Johana 5
3
Hero Nyasaye en luoro chikene, to chikene ok tek rito
Luo Bible 2020

3
nikech hero Nyasaye en mako chikene. Chike Nyasaye ok tek rito,
Luo Bible 2015