A A A A A
1 Johana 5
19
Wangʼeyo ni wan nyithind Nyasaye, kendo piny duto ni e bwo loch mar ngʼama rach.
Luo Bible 2020

19
Wang’eyo ni wan mag Nyasaye, to piny duto bende nie lwet Ng’ama Rach.
Luo Bible 2015