A A A A A
1 Johana 5
11
To ma e gima Nyasaye osewacho: Nyasaye osemiyowa ngima mochwere kendo ngimano ni kuom wuode.
Luo Bible 2020

11
To gima Nyasaye osewacho e ma: Osemiyowa ngima ma nyaka chieng’, kendo ngimano ni kuom Wuode.
Luo Bible 2015