A A A A A
1 Johana 5
10
Ngʼat moyie kuom Wuod Nyasaye nigi nenoni e chunye, to ngʼama ok oyie kuome miyo Nyasaye doko ja-miriambo, nikech odagi yie gima Nyasaye osewacho kaka janeno kuom Wuode.
Luo Bible 2020

10
Ng’at moyie kuom Wuod Nyasaye to ong’eyo e chunye ni gima Nyasaye wacho en adier. To ng’at ma ok oyie Nyasaye miyo Nyasaye doko jamriambo, nikech ok oseyie gi gima Nyasaye osewacho kuom Wuode.
Luo Bible 2015