A A A A A
1 Petro 2
18
To un wasumbini winjuru ruodhiu kendo migiuru luor. Kik uluor mana ruodhi mabeyo ma ok kwiny kodu, to luoruru koda mago makwiny kodu.
Luo Bible 2020

18
Un wasumbni, nyaka uwinj ruodhiu kumiyogi luor duto, bed ni gin jomamuol kendo mabeyo, kata gin joma kwiny.
Luo Bible 2015