A A A A A
Hibrania 4
1
Kuom mano, kaka singruok mar donjo kama entie mondo waywe pod nitie, wabeduru motangʼ mondo kik yud ngʼato kuomu ma nigi rem moro ma dimone donjo e yweyono.
2
Nikech wan bende oseyalnwa Injili mana kaka gin bende noyalnegi, to kata kamano wach mane giwinjo ne ok okelonegi konyruok, nikech ne ok girwake kuom yie.
3
Koro wan maweseyie wadonjo e yweyono, mana kaka Nyasaye osewacho niya, “Omiyo mirima nomaka kodgi, mi nasingora ka akwongʼora ni, ‘Ok ginidonji e yweyona ngangʼ.’ ”   Nyasaye nowuoyo kama kata obedo ni nosetieko tije chon chakre kinde manochweyo piny.
Luo Bible 2020

1
Koro Nyasaye oseweyonwa singruok ni wanyalo donjo kama entie mondo wayue kode. Omiyo watang’uru mondo ng’ato kuomwa kik par ni thuolo mar donjo e yueyono osekadhe,
2
nikech Wach Maber oseyalnwa mana kaka noyal ni joma chon. To wach mane giwinjo ne ok okonyogi, nikech, kata ne giwinje gi itgi kamano, to ne ok giyie gi chunygi.
3
To wan mwaseyie koro wadonjo kama Nyasaye nitie mondo wayue kode. Nyasaye wacho e Muma niya “Mirima ne omaka, mi akuong’ora ni, ok ginidonji kama antie mondo giyue koda.” Owacho kamano, kata obedo ni tije noserumo, chakre ndalo mane otieko chueyo piny,
Luo Bible 2015