A A A A A
Hibrania 4
7
Omiyo osechano thuolo machielo moluongo ni Kawuono, ma en e odiechiengno mane owuoyo kuome bangʼe achien gi dho Daudi, mana kaka waseneno motelo, niya, “Kawuono ka uwinjo dwonde to kik chunyu bed mapek.”
Luo Bible 2020

7
Nyasaye oseketo kinde machielo miluongo ni, ‘Kawuono’. Owuoyo kuome e Muma higni mang’eny achien, komiyo Daudi wacho niya, “Winjuru dwond Nyasaye kawuono. Kik chunyu dok matek.”
Luo Bible 2015