A A A A A
Hibrania 4
6
Kata obedo ni joma noyalnegi Injili mokwongo ne ok odonjo e yweyo mar Nyasaye nikech tok teko, thuolo pod nitie mondo jomoko odonji e yweyono.
Luo Bible 2020

6
Mano nyiso malong’o ni nitie jomoko moyienigi donjo kama Nyasaye nitie mondo giyue kode. To kaka joma ne okwongo winjo Wach Maber ne otamore yie mi ok odonjo mondo oyue gi Nyasaye,
Luo Bible 2015