A A A A A
Hibrania 4
15
Nikech ok wan gi jadolo maduongʼ ma ok nyal kechowa e nyawowa, to wan gi mano manyalo kechowa, to nikech en bende noteme gi kit tembe duto mwayudo, makmana ni en noonge gi richo.
Luo Bible 2020

15
Wan gi Jadolo Maduong’ manyalo kecho nyawowa nikech noteme e yore duto ma wan bende itemowae, to ne ok otimo richo.
Luo Bible 2015