A A A A A
Hibrania 4
11
Kuom mano, watemuru matek kaka wanyalo mondo wadonji e yweyono, mondo kik ngʼato podhi kuom luwo ranyisi marach mar wich teko.
Luo Bible 2020

11
Emomiyo waketuru chunywa mondo wadonji e yueyono. Kik watamre yie kaka jogo notamore, nono to walal.
Luo Bible 2015