A A A A A
1 Thesalonika 2
12
kwajiwou kendo wahoyou kendo wasiemou mondo kit ngimau mapile obed malongʼo ne Nyasaye moseluongou e pinyruodhe kod duongʼ mare.
Luo Bible 2020

12
Ne wajiwou kwahoyo chunyu kendo wasiemou mondo ubed joma bedo malong’o ni Nyasaye ma luongou e lochne man gi duong’.
Luo Bible 2015