A A A A A
Kolosai 3
9
Kik ngʼato kuomu wuond wadgi, nikech uselonyo kit dhano machon kod timbene duto,
Luo Bible 2020

9
Kik ng’ato wuond wadgi, nimar uselonyo dhano machon gi timbene,
Luo Bible 2015