A A A A A
Kolosai 3
5
Emomiyo, neguru dwaro duto mag ringruok manie ngimau, kaka: terruok, dwanyruok, gombo, tim ma ok ler, kod wuoro, ma en lamo nyiseche manono.
Luo Bible 2020

5
Emomiyo neguru dhano machon gi timbene duto mag piny ka, kaka terruok, gi dwanyruok, gi hera marach, gi gombo marach, kod ich lach ma en mana lamo nyiseche manono,
Luo Bible 2015