A A A A A
Kolosai 3
25
Ngʼeuru ni ngʼato matimo richo, noyud pokne kuom richo mosetimo, kendo onge dewo wangʼ nikech Nyasaye ok dew wangʼ ngʼato.
Luo Bible 2020

25
Ng’at matimo marach kata da bed ni en ng’ama nadi, noyud pok kuom rach mosetimo, nikech Nyasaye yalo ji duto mana machalre, ka ok odewo wang’ ng’ato.
Luo Bible 2015