A A A A A
Kolosai 3
24
ka ungʼeyo ni obiro miyou mich chiengʼ ma nobi mondo opog ni joge girkeni kaka pokgi mokano nigi. En Ruoth Kristo ema utiyone.
Luo Bible 2020

24
kung’eyo ni Ruoth ema nomiu pok mosesingore ni joge, nimar Kristo e Ruoth mutiyone.
Luo Bible 2015