A A A A A
Galatia 5
1
Kristo nogonyowa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chungʼuru motegno, kendo kik uyie tingʼ mapek kurwako jok mar wasumbini kendo.
2
Winjuru gima awachonu maber! An Paulo asiemou ni ka uyie mondo oteru nyangu, to bedo ja-Kristo ok nokonyu.
3
To bende awachonu ni ngʼato angʼata moter nyangu nigi gowi mar chopo Chike Musa mamoko duto.
Luo Bible 2020

1
Kristo nogonyowa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chung’uru motegno, mondo kik uyie chak rwak ng’utu e jok mar bedo misumba kendo.
2
An Paulo awachonu ni, ka oteru nyangu, to Kristo ok nokonyu kata matin.
3
Achako awacho kendo ni, ng’ato ka ng’ato moter nyangu nigi gowi mar mako Chik Musa duto te.
Luo Bible 2015