A A A A A
Galatia 5
19
Timbe mag ringruok nenore ratiro, gin kaka: chode, timbe mochido, anjawo,
Luo Bible 2020

19
Timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjawo,
Luo Bible 2015