A A A A A
2 Korintho 6
9
ni joma ongʼere to wachal joma ok ongʼe, kendo wachalo joma chiegni tho, to pod ineno mana ka wangima angima, igoyowa to ok negwa;
Luo Bible 2020

9
bende wan ka joma ok ong’e, kata obedo ni ong’ewa maber, kendo wan ka joma tho, to kara pod wangima, bende kata ikumowa, to ok negwa.
Luo Bible 2015