A A A A A
2 Korintho 6
8
ka imiyowa duongʼ kendo ichayowa; iketho nyingwa kendo ipwoyowa, kuom joma odimbore to ikawowa ka joma ketore;
Luo Bible 2020

8
Wayudo duong’, kendo wayudo achaye, bende iketho nyingwa, kendo ipakowa. Ikwanowa gi jomriambo, kata obedo ni wawacho adieri,
Luo Bible 2015