A A A A A
2 Korintho 6
5
e chwat, e twech, e koko, e tich matek ma ok wanindi, gi riyo kech;
Luo Bible 2020

5
e chwat, e twech, e koko, kendo e thagruok, ma ok wanindi kendo ok wachiem.
Luo Bible 2015