A A A A A
2 Korintho 6
17
Emomiyo, “Auru kuomgi kendo pogreuru kodgi, Jehova Nyasaye ema owacho. Kik umul gima ochido, eka anarwaku.”
Luo Bible 2020

17
Emomiyo Ruoth owacho ni, “Auru kuomgi, kendo pogreuru kodgi. Kik umul gimoro mogak, mi narwaku.
Luo Bible 2015