A A A A A
2 Korintho 6
14
Kik uriwru gi jopiny. Nimar en winjruok mane ma ber gi rach dibedgo e achiel? Koso ere kaka ler gi mudho didag kaachiel?
Luo Bible 2020

14
Kik uriwru gi joma ok oyie. Ere kaka tim makare diriwre gi tim marach? Koso ler diriwre nadi gi mudho?
Luo Bible 2015